ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ
1 ਦੇ 4

Text block

ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇਜ ਪੱਤਾ

ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇਜ ਪੱਤਾ

ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ $3.00 USD
ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ $10.00 USD Sale price $3.00 USD
Sale ਸਭ ਵਿੱਕ ਗਇਆ
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚੈੱਕਆਉਟ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ।
Size


All Natural Bay Leaves

Shop our Fresh All Natural Bay Leaves/Tej Patta for your Desi Cooking!

Benefits:

  1. Indian Source: Infuse your traditional dishes with the freshness and healthiness of fresh organic Bay Leaves.
  2. Resealable Freshness: Packaged in a resealable bag, our bay leaves stay aromatic and flavorful, ready for your next creation.
  3. Nature's Purity: Embrace the untouched essence of All Natural Bay Leaves, elevating your cooking with natural flavors.
  4. Online Convenience: Effortlessly order online, bringing the soul of Southern Asian cuisine directly to your doorstep.

Elevate your culinary experience with our All Natural Bay Leaves. Order now and immerse yourself in the true taste of Bay Leaves!

ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ